U ZU Tehničko-ekonomski centar KCS poslovi se organizuju u Kabinetu direktora ZU TEC KCS  i posebnim organizacionim jedinicama ZU TEC KCS – Sektorima.

Sektori su :

Sektor finansijskih poslo
va

Sektor za komercijalne poslove i ishranu

Sektor perionice

Sektor za tehničke poslove, transport i komunalne usluge

Sektor restorana

Sektor opštih i pravnih poslova