U ZU Tehničko-ekonomski centar KCS poslovi se organizuju u Kabinetu direktora ZU TEC KCS  i posebnim organizacionim jedinicama ZU TEC KCS – Sektorima.

Sektori su :
1.      Sektor za komercijalne poslove i ishranu
2.      Sektor restorani
3.      Sektor perionica
4.      Sektor za tehničke poslove, transport i komunalne usluge
5.      Sektor finansijskih poslova
6.      Sektor opštih i pravnih poslova

U okviru sektora poslovi se organizuju u odeljenjima .

U okviru sektora za komercijalne poslove i ishranu formiraju se dva odeljenja:

1.      Odeljenje za komercijane poslove
2.      Odeljenje ishrane

U okviru Sektora za tehničke poslove, transport i komunalne usluge formiraju se tri odeljenja:

1.      Odeljenje tehnike
2.      Odeljenje transporta
3.      Odeljenje za komunalne usluge i održavanje zelenila

U okviru Sektora opštih i pravnih poslova formiraju se dva odeljenja:

1.      Odeljenje za opšte, pravne i kadrovske poslove
2.      Odeljenje javnih nabavki